Nodaļas un pedagogi


Visiem pedagogiem ir Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstoša izglītība.
Skolas vadība veicina skolotāju tālākizglītību, rosina un meklē iespējas pedagogu meistarības pilnveidošanā:

– skolotāji regulāri apmeklē tālākizglītības kursus un seminārus;
– skolā notiek savstarpēja pieredzes apmaiņa;
– skolotāji regulāri dalās pieredzē ar citu skolu pedagogiem, tiekoties audzēkņu konkursos u.c.;

Kopš 2013.gada A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas direktors ir Vigo Račevskis.

Uzziniet vairāk par mūsu skolas nodaļām un pedagogiem:

Taustiņinstrumentu
nodaļa

Pūšaminstrumentu/
Sitaminstrumentu nodaļa

Stīgu instrumentu
nodaļa

Vokālās mūzikas
nodaļa

Kordiriģēšanas
nodaļa

Populārās un džeza
mūzikas nodaļa


Dejas nodaļa


Mūzikas teorētisko priekšmetu mācību priekšmetu metodiskā komisija

Vispārizglītojošo mācību
priekšmetu metodiskā komisija